ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Σωματείου με την επωνυμία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" και σήμα του είναι ο "Τσαλαπετεινός". Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική, φέρει την επωνυμία του σωματείου (Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου) περιφερειακά και στη μέση εμφανίζεται ο τσαλαπετεινός.


ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου είναι η Νέα Αλικαρνασσός, οδός Αγ. Φανουρίου αρ. 12. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.


ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ

α. Η μελέτη, η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσω και της συνεργασίας με τους περιβαλλοντικούς, επιστημονικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς φορείς του νησιού, της Ελλάδος και των άλλων Κρατών.

β. Η ανάληψη δράσεων που θα έχουν ως στόχο τους την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και τακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη χρήση “πράσινων” τεχνολογιών και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 

γ. Η στήριξη και η διοργάνωση δράσεων διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας στους άμεσα ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.

δ. Η στήριξη και η διοργάνωση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών, ικανών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον οικείο τομέα.

ε. Η άσκηση πίεσης προς τις δημόσιες, δημοτικές και άλλες αρχές με κάθε νόμιμο μέσον (συμπεριλαμβανόμενων και δικαστικών) για σεβασμό του περιβάλλοντος, αστικού ή μη.


ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο μπορεί να:

• Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε δραστηριότητες που αφορούν τη διάδοση των σκοπών του (σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, ομάδες εθελοντικής δράσης, συμπόσια, εκδηλώσεις δημοσιοποίησης των δράσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, περιβαλλοντικά και κοινωνικά φεστιβάλ, εκστρατείες ευαισθητοποίησης κ.α.). 

• Συμμετέχει ή διοργανώνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα και εκστρατείες περιβαλλοντικής ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στα πλαίσια της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης.

• Πραγματοποιεί ή συμμετέχει σε εκδόσεις κάθε είδους που αφορούν τη διάδοση των σκοπών του (περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, επιστημονικές επιθεωρήσεις, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες, εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικά φυλλάδια, κ.α.).

• Συμμετέχει σε δίκτυα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και χρησιμοποιεί εφαρμογές τηλεματικής για οργανωτικές λειτουργίες (έκτακτες ψηφοφορίες ανάμεσα στα μέλη, επικοινωνία μελών Δ.Σ.) για να προωθεί την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μελών του.

• Προωθεί τη σχετική με τους σκοπούς του επιστημονική και παραγωγή και έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οργανώνει και συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες συνεργαζόμενο με επιστημονικούς-ερευνητικούς φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

• Προωθεί και οργανώνει την παραγωγή οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού (cd-roms, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο, κ.α.).

• Προωθεί συνεργαζόμενο με κρατικούς και μη φορείς, ειδικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων ανέργων στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται από την φιλοπεριβαλλοντική τους διάσταση και την οικολογική τους διαχείριση.

• Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του.

• Οργανώνει βιβλιοθήκη, τράπεζα τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιστημονικό αρχείο επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους στόχους του.

• Οργανώνει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών οικονομικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

• Οργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-πολιτιστικά ζητήματα.

• Οργανώνει αρχείο μελών και υποστηρικτών με τη σύμφωνη γνώμη τους.

• Οργανώνει γραφεία ή εντευκτήρια για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

• Προβαίνει στην ανάληψη δράσεων δημόσιου χαρακτήρα που συμβαδίζουν με τους σκοπούς του (εκδρομές, διαλέξεις, συνεστιάσεις κλπ.)

• Επίσης προωθεί κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του.


ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου.


ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΗ (είσοδος, εγγραφή)

1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, αρκεί να είναι ικανό για δικαιοπραξία και να ασπάζεται τους σκοπούς του Σωματείου.

2. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

3. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου ομόφωνα μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

4. Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να απαλλάξει από το δικαίωμα εγγραφής νεοεισερχόμενα μέλη που είναι μαθητές, φοιτητές ή στρατευμένοι.

5. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται ν' αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή.

6. Η Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4, έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος όταν αυτό παρακωλύει συστηματικά την λειτουργία του Σωματείου, παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό, απέχει συστηματικά και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις των οργάνων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Σωματείου και όταν καθ΄οιονδήποτε τρόπο προξενεί βλάβη στην αξιοπιστία και την εικόνα του Σωματείου. Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται εντός δύο μηνών από τότε που του γίνει γνωστή η περί διαγραφής του απόφαση να προσφύγει κατ’ αυτής στα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου.


ΑΡΘΡΟ 7, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται ν’αποχωρήσουν ελεύθερα, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη του οικονομικού έτους, ισχύει δε για το τέλος του έτους αυτού. Μέλη που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.


ΑΡΘΡΟ 8, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α. Να συντελούν στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο, τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο που αποφασίζονται από τη Συνέλευση. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

στ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του μέλους.


ΑΡΘΡΟ 9, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνίσταται: 

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή του μέλους από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική διαγραφή του μέλους από το Σωματείο.

ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.

ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα της κοινοποίησης προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, κατά της απόφασης δε της τελευταίας χωρεί προσφυγή εντός του ιδίου διαστήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού οργάνου (άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ). 

V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.


ΑΡΘΡΟ 10, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ι. Η οριστική διαγραφή μέλους αποφασίζεται αιτιολογημένα για σπουδαίο λόγο, που είναι η βαρειά παράβαση υποχρέωσης από αυτές που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία. Απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση για απολογία του προς διαγραφή μέλους.

ΙΙ. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.


ΑΡΘΡΟ 11, ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ι. Πόροι του Σωματείου είναι:

• Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους, οι μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές, οι εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης και οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών. Το ύψος των δικαιωμάτων αυτών αποφασίζεται από τη Συνέλευση το πολύ ανά διετία. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσόν των 30 €, η εισφορά δε εγγραφής επέχει θέση της πρώτης ετήσιας συνδρομής.

• Οι δωρεές των μελών ή φίλων και υποστηρικτών του Σωματείου.

• Οι επιχορηγήσεις και δωρεές Νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και άλλων φορέων, εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών αποκλειομένων των εταιρειών, οργανισμών και φυσικών προσώπων που η δράση τους είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς και οι κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο. Όλα αυτά γίνονται δεκτά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

• Τα έσοδα από την παραγωγή και διάθεση εκδόσεων, έντυπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και δικτυακού υλικού και άλλων προϊόντων, και από τις εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πραγματοποιεί το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του.

• Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

• Κάθε άλλος νόμιμος τρόπος χρηματοδότησης και εξοικονόμησης πόρων που αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία.

II. Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιεί καμία διανομή κερδών προς τα μέλη. Η περιουσία του Σωματείου και τα τυχόν κέρδη από τις δραστηριότητες του Σωματείου, διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για την πραγματοποίηση των σκοπών του.


ΑΡΘΡΟ 12, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Ο απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

2. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία.

3. Το Σωματείο τηρεί τραπεζικό λογαριασμό Ταμιευτηρίου τον οποίο διαχειρίζεται ο ταμίας.

4. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό αυτό ενεργείται από τον Ταμία.

5. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Ταμία.

6. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μεγαλύτερο από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €).

7. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού αυτού και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.


ΑΡΘΡΟ 13, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟ 14, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 των μελών της ή της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.

2. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεώς της τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ενωρίτερα, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή κοινοποιούνται με τηλέφωνο ή τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η πρόσκληση αναρτάται επίσης στα γραφεία του Σωματείου.

5. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

7. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

8. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον παρευρίσκονται τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών του που είναι ταμειακώς εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία γίνεται επαναληπτική εντός τριών ημερών, η οποία έχει απαρτία με το 50% + 1 των μελών. Εάν δεν υπάρχει και τότε απαρτία, γίνεται νέα επαναληπτική εντός δύο ημερών και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη είναι παρόντα.

9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον του 50% + 1 των παρευρισκομένων μελών, μετά από φανερή ψηφοφορία, εκτός και εάν η Γ.Σ. αποφασίσει μυστικά. Το 1/3 των παρισταμένων μελών μπορεί να ζητήσει ειδική πλειοψηφία 3/4 (75 % των μελών) για συγκεκριμένο θέμα της ΓΣ. Σε περίπτωση καταστατικής γενικής συνέλευσης τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου γίνεται με απόφαση των 3/4 των παρευρισκόμενων μελών (με τις παραπάνω διαβαθμίσεις).

10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

11. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο. Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ. είναι η εκλογή των μελών του Δ.Σ., η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της Διοίκησης, η έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας (εφόσον συνταχθεί), η τροποποίηση του καταστατικού, η έγκριση εισόδου ή η διαγραφή μελών, ο ετήσιος προϋπολογισμός των δραστηριοτήτων του, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του και ο ορισμός επιτροπών για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του.


ΑΡΘΡΟ 15, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου

2. Η Προεδρία της Συνέλευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα κατ’ αυτήν ενεργά μέλη του Σωματείου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης. 

3. Πλην εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5. Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη. 

9. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών οι εκλογές διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από μη υποψήφια μέλη, που εκλέγεται για το σκοπό αυτό και η οποία φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

10. Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μέχρι 5 σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε. Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και ψηφίζει αφού υπογράψει τον πίνακα ψηφισάντων. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των ψήφων.

11. Μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το περί εκλογής πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη. Το περί εκλογής πρακτικό παραδίδεται στον πρόεδρο του σωματείου για να καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνέλευσης. 

12. Ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που πήραν τις σχετικά περισσότερες ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι επιλαχόντες.

13. Ως μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι που πήραν τις σχετικά περισσότερες ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες.

14. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους πλειοψηφίσαντες λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, η μεταξύ τους σειρά ορίζεται με κλήρωση.


ΑΡΘΡΟ 16, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα. Συνεδριάζει στα θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να ανασυζητηθούν.

ΙΙΙ. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από χίλια πεντακόσια Ευρώ (1.500 €).

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €).

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Η εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ιβ. Η συζήτηση επί προσφυγών κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιγ. Η άσκηση δευτεροβάθμιου πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιδ. Ο προσδιορισμός της εισφοράς εγγραφής ανά έτος και η επιβολή τυχόν εκτάκτων εισφορών.

ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιθ. Η διάλυση του Σωματείου.

ΙV. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον πλέον ενός (1) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.


ΑΡΘΡΟ 17, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Σωματείο διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.4 του παρόντος. Οι Σύμβουλοι είναι άμισθοι και η θητεία τους διετής.

2. Το νέο Δ.Σ. στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση που πρέπει να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία, οι ιδιότητες των οποίων δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι των αρχών, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Σωματείου. 

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον στην συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, όχι όμως κάτω των τριών (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

6. Μέλος που δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί ή εκπέσει αυτοδίκαια.

7. εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με οποιοδήποτε αντάλλαγμα με το Σωματείο εκτός αν υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άδεια ή και έγκριση).

11. Σε περίπτωση που η θητεία κάποιου μέλους λήξει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους. Εάν ολόκληρο το Δ.Σ. εκπέσει ή παραιτηθεί, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ.

12. Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή εκπέσουν τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.


ΑΡΘΡΟ 18, ΑΡΜΙΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Διοικεί το Σωματείο.

2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου, σε περίπτωση δε που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα σχετικά με τους σκοπούς του που συνιστούν ταυτόχρονα υποχρεώσεις των Αρχών.

8. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές και υπεύθυνους για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό.

13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

14. Διορίζει ειδικούς συμβούλους του Σωματείου (νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς).

15. Προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στο Σωματείο.

16. Διοργανώνει σεμινάρια, επιμορφωτικές διαλέξεις, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εμφανίσεις, εκδρομές, συνεστιάσεις κλπ.

17. Ιδρύει ή μισθώνει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.

18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικών, εντύπων ή άλλων μέσων όπως δικτυακών τόπων, του περιεχομένου των οποίων και επιμελείται.

19. Διοργανώνει ψυχαγωγικές ή άλλες εκδηλώσεις.

20. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

21. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

22. Τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

  • Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
  • Βιβλίο πρακτικών των ΔΣ. 
  • Βιβλίο πρακτικών Ε.Ε.
  • Μητρώο μελών και
  • Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.


ΑΡΘΡΟ 19, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Πρόεδρος. 

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι των Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών, των ιδιωτών και των φορέων, υπογράφει τις συμβάσεις, συγκαλεί το ΔΣ και διευθύνει τις συζητήσεις του και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο.

2. Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

4. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των δημοσίων Αρχών, εκτός εάν για μια συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εκπροσωπεί.

6. Συντάσσει με τον Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

7. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

8. Εγκρίνει ή συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

9. Εγκρίνει ή συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

10. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία ή παρέχοντας σχετική έγκρισή του, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

11. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

12. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

13. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.

Β. Αντιπρόεδρος

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας του και αναλαμβάνει συμπληρωματικές αρμοδιότητες που ήθελε του εκχωρήσει ο ίδιος ή το ΔΣ. 

Γ. Γενικός Γραμματέας

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία, το Μητρώο μελών και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της Εταιρείας με τα μέλη της και τους τρίτους. Στην αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

2. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

3. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

4. Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση και ενημέρωση α) του Βιβλίου Μητρώου μελών, β) του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, γ) του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) του βιβλίου Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, ε) των Πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής, στ) των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ζ) του βιβλίου ενταλμάτων πληρωμής αριθμημένου και θεωρημένου από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον ίδιο και η) διπλοτύπου αποδείξεων θεωρημένου κατά τον ίδιο τρόπο.Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Ταμίας

1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου

2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που εγκρίνονται ή συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

3. Κινεί με τον Πρόεδρο ή με την έγκρισή του τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

4. Είναι υπεύθυνος εν γένει για την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και εκπροσωπεί το Σωματείο παράλληλα με τον Πρόεδρο έναντι των φορολογικών αρχών και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Σωματείου που υποβάλλει στο Δ.Σ.. Τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή για όλα τα μέλη του Σωματείου.

5. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. Μέλος

Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα που ήθελαν τυχόν του ανατεθεί από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 20, ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια, μέσα στους πρώτους έξη μήνες του έτους. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από μέλη που έχουν εγγραφεί προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Συνέλευση με ανάταση των χεριών πριν την οικεία ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, στα υποψήφια μέλη του ή στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παλαιά ή υποψήφια. Η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει επίσης κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών. Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται στο ίδιο ή σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, οκτώ (8) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερις (4) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.

5. Τα ψηφοδέλτια, κλεισμένα σε σφραγισμένους αδιαφανείς φακέλους, ρίχνονται στην ψηφοδόχο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αριθμεί τα ψηφοδέλτια και συντάσσει πρωτόκολλο ψηφοφορίας όπου αναφέρεται ο αριθμός των ψήφων κάθε υποψηφίου με τη σειρά επιτυχίας του, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο ψηφοφόρων.

6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) πρώτοι από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψηφήσαν.

8. Όσοι εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα αμελλητί και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 17 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 21, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη και δύο αναπληρωτές τους τα οποία εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ. από την εκλογική Γενική Συνέλευση. Η θητεία τους είναι διετής

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και τα βιβλία του και υποβάλλει έγγραφη λεπτομερή έκθεση της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου από το Δ.Σ. προς την εκλογική Γενική Συνέλευση, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους.

4. Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η Επιτροπή ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.


ΑΡΘΡΟ 22, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) μπορεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση. Η απόφαση αυτή για να έχει ισχύ πρέπει να εγκριθεί ή επικυρωθεί από τη Συνέλευση.

3. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν τα τυχόν έξοδα κινήσεως σε ειδικές περιπτώσεις (αποστολή στο εξωτερικό, μετακινήσεις, έκτακτες δαπάνες στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου κλπ). Τα έξοδα αυτά αναγράφονται σε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, καταβάλλονται δε από τον Ταμία μετά από την παραπάνω απόφαση της Συνέλευσης ή σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 23, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 24, ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 25, ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του αλλά διατίθεται υποχρεωτικά υπέρ σωματείου ή οργανισμού που επιδιώκει παρεμφερείς με το Σωματείο σκοπούς.


ΑΡΘΡΟ 26, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αποφασίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. Η προσωρινή διοίκηση που εκλέχτηκε από την ιδρυτική συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. αμέσως μόλις ο σύλλογος αποκτήσει νομική προσωπικότητα, για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 27, ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίνεται δε σήμερα δέκα επτά Μαΐου 2004 από τα ιδρυτικά μέλη στο Ηράκλειο, τα οποία υπογράφουν όπως ακολουθεί, τα οποία μέλη και εξουσιοδοτούν Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.


Ηράκλειο 17-5-2004