10/12/15

Σε διαβούλευση ο νόμος για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στη χώρα

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2015 και μόνο για μια εβδομάδα το σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Το σχέδιο νόμου που αποτελείται από 6 άρθρα αφορά στη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους». Σύμφωνα με το άρθρο 1, οι διατάξεις του νόμου έχουν σκοπό την προστασία των ντόπιων ποικιλιών, των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και της μελισσοκομίας από την ακούσια επιμόλυνση των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένο φυτικό υλικό.

Αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπεται να λαμβάνονται μέτρα ελέγχου και κυρώσεων για την πιστοποίηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ως προς την παρουσία προσμίξεων με ΓΤΟ. Η αρμόδια αρχή θα μπορεί επίσης να συνεργάζεται με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επιμόλυνση με ΓΤΟ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, κατά τη διαδικασία έγκρισης ενός ΓΤΟ, η αρμόδια αρχή οφείλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι λόγοι που μπορεί να επικαλεσθεί αιτιολογημένα η αρμόδια αρχή είναι στόχοι της περιβαλλοντικής ή της γεωργικής πολιτικής, η χωροταξία, οι χρήσεις γης, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα, η δημόσια τάξη ή άλλοι σημαντικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Σημαντικό είναι το σημείο όπου προβλέπεται ότι τα μέτρα που εγκρίνονται βάσει του νόμου δεν πρόκειται να θίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία εγκεκριμένων ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάσει την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ που έχει επιβληθεί και καλλιεργεί ή εισάγει σπόρους ΓΤΟ στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 € έως 500.000 €. Εφόσον η παράβαση αφορά σε καλλιέργεια ΓΤΟ, επιβάλλεται η άμεση καταστροφή της.

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=6914. Προτάσεις και σχόλια μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου.